Ve sloji Azroneona Strašlivého


Několik hodin po udolání Azroneona Strašlivého ...
Slovutný sir.Barbaros du Cavon vynesl umírajícího bratra Gabriela z bílého paláce. I přiskočil bard Reginald, jenž použil vzácnou živou vodu a nalil jí do hrdla Gabriela. Ten se na okamžik probral z omámení a zamumlal: "To d í t ě ...." a opět upadl do bezvědomí.
Azrael se zajímal o dění uvnitř bílého paláce. Sir Barbaros mu sdělil špatnou zprávu, že se oba patrně proměňují v mrtvé rytíře. Azrael strhl své rukavice a s úžasem zjistil, že jeho ruka není ta teplá a poddajná růžová ruka, ale ztvrdlá neživá zažloutlá pařáta! Vyděšeně se začal sira Barbarose vyptávat na podrobnosti proměny, avšak sir Barbaros nevěděl o mnoho více než Azrael. Celé dění z povzdálí sledoval Reginald, který se staral o bratra Gabriela a v jeho mysli se uhnízdilo hrozné podezření, že nakonec zůstane sám obklíčený nemrtvými...Oznámil Barbarosovi a Azraelovi, že Gabriela neprodleně dopraví na sluneční světlo a oni, ať jej následují. Použil velmi vzácnou magickou formuli, díky níž se Gabriel stal lehkým, hodil si jej na záda a vykročil směrem k východu z jeskyně. Barbaros i Azrael jej nenásledovali, neboť sir Barbaros sdělil Azraelovi, že každý nemrtvý jenž vystoupí na denní světlo se rozpadne na prach a vyslovil pochybnost, zda-li je může potkat stejný osud. Zároveň poradil Azraelovi, aby se zbavil všech předmětů, které získal v podzemí, a poukázal na to, že on už to udělal. Lišácky se zapomněl zmínit o červeném kouzelnickém klobouku, který si ponechal (a který výrazně ovlivnil další osud hrdinů - vlastně jen jednoho z nich - viz.další události). Oba se rozhodli, že zjistí více o kletbě, která postihla celou jeskyni a vydali se zpět do bílého paláce. Reginald odnesl bratra Gabriela ven z jeskyně, kde o něj pečoval.
Při předstoupení před Mrtvého rytíře pocítil sir.Barbaros strašlivou úzkost z jeho hrozného zjevu, která naplnila jeho srdce strachem. Zanechav Azraela jeho osudu, jal se utíkat co nejdál z tohoto strašlivého místa. Azraela Udatného však zjev Mrtvého rytíře nemohl zastrašit, spíše jej popudil. A začal velmi energicky zjišťovat, jakéže věci se dějí v jeskyni. Mrtvý rytíř mu celkem ochotně řekl, že je oba dokáže odčarovat pomocí Perly, ale nezbytně k tomu potřebuje přinést modré srdce. Po chvíli hovoru, kdy se Azrael rozhodl, že silám zla nehodlá napomáhat, se vrátil zpátky sir.Barbaros. Bohužel při rozhovoru oba hrdinové prozradili, že právě oni zabili Azroneona. To postačilo Mrtvému rytíři k tomu, aby dal pokyn svým bojovníkům k útoku. Barbaros se postavil tak, aby kryl Azraelovi záda a začala krutá řež. Při ní byli zabiti 3 z 8 nemrtvých válečníků a naši hrdinové utržili četná zranění. Když vše nasvědčovalo tomu, že se válečné štěstí pomalu začíná přiklánět na stranu našich dobrodruhů, vstoupil do boje Mrtvý rytíř. Jediným mocným slovem znehybnil Azraela a okamžitě zaútočil na sira Barbarose. Ten vida jasnou přesilu, složil zbraně. Oba byli zajati a svým slovem se museli zaručit, že přinesou zpět modré srdce. Poté je kostlivci spustili do hluboké skalní průrvy. Za okamžik jim spadli k nohám i zbraně a uslyšeli hlas z hora: "Bez modrého srdce se nevracejte!!!"
Rozžali tedy pochodně a vyrazili úzkým průchodem kupředu. Pohybovali se opatrně ve stálých obavách ze zkameňovače. Proto když prolézali úzkými tunely a uslyšeli škrábavé zvuky, si navlékli na oči šátky a s meči v rukou vyčkávali na nepřítele. Cosi na ně vyběhlo a Azraelovi se po několika kolech boje podařilo všechny protivníky rozsekat mečem. Hrdinové neochotně sejmuli šátky a uviděli těla 3 obřích škorpiónů. O kousek dále objevili tělo poslední oběti škorpiónů. Byl jím člověk s holí a deníkem. Barbaros v deníku objevil podivný návod, který se patrně vztahoval k větě Stvoření.
Po krátké poradě se vydali hrdinové na další cestu. Barbaros s využitím svého vyjímečného smyslu pro vyhledávání nebezpečných situací zamířil směrem k medůse. Oba si znovu nasadili šátky a po zvuku se vydali do malé jeskyně, kde stálo několik zkamenělých postav. Po brilantním využití neviditelnosti se sir.Barbaros odlepil ode zdi jeskyně a jediným mocným úderem meče medůsu zabil. Poté sňal šátek a nestvůře utnul hlavu, kterou vzal s sebou. S Azraelem si rozdělili poklad od medůsy a vzali modré srdce.
Sir Barbaros rozhodnul, že se vydají dále cestou na sever, kde nalezl podivný nápis: "Tři berušky v řadě jsou, štěstí tobě přinesou. Neodpovídej tomu, jenž tlačí. Nač oběť, když mysl stačí." Sir Barbaros nevěnoval nápisu valné pozornosti a vydal se na další pochod. Další místnost oběma hrdinům značně zatopila, neboť když vstoupili na první řadu dlaždic vyšlehnul oheň, který je oba popálil. Poté se oba pokusili 3 řady dlaždic s různým úspěchem přeskočit. Siru Barbarosovi podklouzla při přeskoku noha a on se znovu popálil.
Po této děsivé zkušenosti uposlechl divné hlasy, jež kolem jeho postavy mluvili v místnosti, a podrobně znovu prostudoval celý nápis. Proto když dorazili oba dobrodruzi k mostku přes propast a uviděli na něm stojící šestiruké monstrum se zbraněmi, Barbaros dovedně využil znalosti nabyté z nápisu a použil na monstrum křižácké "Ovládnutí". Když se rozptýlily poslední částečky této silné křižácké magie, stál sir Barbaros plně ovládnut monstrem a Azrael se s řevem vrhnul na monstrum. Zasazoval mu mocné rány, které by jakéhokoliv jiného protivníka jistě odeslaly na onen svět. Nicméně monstrum žilo a dotíralo na stále více zraněného Azraela. Azrael si uvědomil v dalším boji jednu zvláštnost, monstrum jej očividně nezasahovalo a zdálo se jako by si on sám způsoboval zranění. Uchopil tedy zmámeného Barbarose a pokusil se jej odtáhnout od rozlíceného netvora. To se mu po chvíli podařilo. Azrael doufal, že až Barbaros nabude vlastní vůle, využije jeho brilantní mozek k vyřešení problému, co s monstrem na mostě. A nemýlil se! Barbaros nabyl plného vědomí a chytře navrhnul, aby nechali monstrum útočit a nebránili se. Skvělé!!! Po několika minutách padlo monstrum mrtvé k zemi, zabité vlastními zbraněmi. Skupina se doléčila a pokračovala dál do místnosti s kovovou mučicí pannou. Zde Azrael rozluštil hádanku a díky jemu se oba objevili zpátky u dračí hlavy. Poradili se a rozhodli se, že si odpočinou a vyčkají návratu zbytku skupiny. Azrael zmožen únavou a četnými zraněními okamžitě usnul, netušil, že navždy....
Sir Barbaros dokončil plán dalšího postupu, pohlédl na spícího Azraela a znovu prohlédl svá zranění. Jaká škoda, že poslední lektvar vypil dole v průrvě. Nějaký by se ještě hodil... Pak se ťuknul do čela. Ano, ještě zapomněl na magický červený klobouk, který mu přislíbil jednou za den vyléčit veškerá zranění. Nemeškal ani chvilku, nasadil klobouk a požádal o vyléčení svých zranění. Klobouk jeho přání splnil a Barbaros byl plně vyléčen. Ta úleva!!! Jeho pohled pak spočinul na spícím Azraelovi a on si okamžitě všimnul toho, že nedýchá. Kde asi klobouk získal síly na jeho plné vyléčení?
"On mě provázej": zašeptal si Barbaros a připadal si v té chvíli jako vrah. Dlužno říci, že právem!
V jeho mysli svitla drobná nepatrná naděje: "Co použít živou vodu?"
Sir Barbaros se rozběhnul ven z paláce, spěchal ke zbytku skupiny. Cestou odhazoval nepotřebné kusy výbavy a zbroje, minul překvapené kostlivce a běžel po schodech vzhůru. Po více než hodinovém běhu uviděl Reginalda stojícího na okraji jeskyně. Zdálky mával a volal. Reginald po chvilkovém zaváhání vyběhl Barbarosovi vstříc. Ten požádal o láhev s živou vodou a rozběhnul se zpátky. Na schodech před vstupem do bílého paláce sira Barbarose zastavil Mrtvý rytíř se svými válečníky:
"Stůj a vydej nám modré srdce!"
"Teď nemohu musím zachránit svého přítele. Spěchám! Ustupte a pak budeme vyjednávat!"
"Slíbil jsi modré srdce a slib splníš nebo tvůj přítel nadobro zemře. Učiň rytířský slib, že vydáš modré srdce a já tě pustím do paláce." odpověděl Mrtvý rytíř.
"Slibuji na svou rytířskou čest!" složil přísahu Barbaros a vběhnul do paláce. V místnosti, kde předtím zanechal mrtvého Azraela už stál jen kostěný válečník v Azraelově zbroji...
Sir Barbaros splnil svou přísahu a vydal modré srdce Mrtvému rytíři.
Ten osvobodil nemrtvé z modré jeskyně a společně s nimi provedl rituál Stvoření. Nemrtví zemřeli a celý obřad přežili jen podivní dva rytíři Sauron a Sauren - rytíř Štěstí a rytíř Smůly, kteří se v jeskyni objevili neznámo odkud. A dál už je to jiný příběh...