Pronásledování Borice


Hlášení číslo 1401-02-c

pro: Samuel Elánius, kapitán
od: James Horowitz, svobodník-písař

subj. Pronásledování a zatčení podezřelého p. Borice, kupce ve Skalbergu, bytem tamtéž

den 1. bez nehody, podezřelý nezatčen
Po odjezdu od brány po císařské silnici jsem se ubírali, kteražto sledovala řeku Bublavu a tak jsme se brali vice či méně směrem Východním. Po asi půl hodině dostavil se k des. Trnovi trpaslík jménem Bulwa a potvrdil naše podezření, že řečený zlosyn Boric ujíždí na voze naší cestou. Trpaslík se navyzvání des. Trna (zvaného též Chodec) připojil k naší skupině aby jí tak posílil. Kolem hodiny páté, když slunce již klesalo dobrali jsmež se k hostinci v malé osadě (Malá Luka). Již zdáli patrno nám bylo, že ruch na dvoře hostince podezřalým býti může, neb mnoho koní zde bylo zaopatřováno. Doprovázející jednotka c. armády pod vedením des. Wlodyslawa následně provedla obchvatný manévr. jednotky NH kryla armádní kontigent z dálky. Obavy se však ukázaly jako liché a pronásledovaný se již v hostinci nenacházel. Zjistili jsme ovšem, že zde koně vyměnil a jeden vůz zanechal, který běžným zbožím naplněný byl. Odebrali jsem se k noclehu a večeři do hostince a tím skončil stíhání prvý den.
Zjištění:
Hostinský v Malých Lukách ošklivou ženu a pohlednou služebnou má. Prošetřené obvinění z pančování piva a kořalky, které jsem v místě učinili se nezakládalo napravdě. Podatele (starosta obce Malá Luka) jsem o tom zpraviti nestačili, neboť jsme ve štvanici dále pokračovali.

den 2. nález mrtvého těla, Stará Role, podezřelý stále uniká
Již od časného rána jsem v tvrdém stíhání pokračovali. V průběhu dne se císařská silnice stočila do vnitrozemí a mi po ní vozy Boricovi dále sledovali, abychom o půldnách mrtvé tělo handlíře jakéhosi nalezli. Muž ten byl zjevně zavražděn a o koně oloupen. Zde jsme museli konstatovat, že Boric opět čerstvé koně získal a náskok jeho se nijak neumenšil. Na večer jsme přijeli do osady Stará Role, kde místní starosta nám součinnost dobrou poskytl a vojsko osadu zajistilo. Zde jsme krátce odpočinuli a v ranné noci se na další cestu dali.
Zjištění:
Mrtvola neznámého muže, bez dokladů a peněz nalezena. Dle des. Trna zabit spolupachateli Kupce Borice a proto tuto smrt mu můžeme později směle přičísti k tíži. Pivo v hostinci ve Staré Roli horší kvality jest než pivo v Malých Lukách. Jasné tedy je, že starosta Luk jest zavistníkem a vrdlouže.

den 3. Most a spálený most, Starý most a přechod řeky, podezřelý stále nezadržen
Po celonoční tvrdé jízdě jsme s úsvitem k městečku Most dorazili a požár dřevěného mostu zdejšího přes řeku Bystrou se klenoucího shlédli. Vyšetřování v místě nezvratně prokázalo, že pachatelem zase jen komplicové zlořečeného Borice mohou býti, kteří most podpálili, by nás v našem poslání zdrželi. Nás však neodradil čin tento zlovolný a do osady zvané Starý Most jsem se vydali, abychom řeku překonati zde se pokusili. Bravurním vyjednáváním s místními lidmi se nám brzy podařilo řeku po lávce vratké překonati a v dalším plnění úkolu pokračovati. Podjeli jsme mil několik a utábořili se na noc. Ve Starém Mostě od skupiny strážník Emil Drn se oddělil do Mostu jako zajištění byvše poslán.
Zjištění:
Most v Mostě zcela jistě zapálili komplicové Kupce Borice a proto tento mu můžeme později k náhradě předepsati. Obvinění občanů Starého Mostu z porušování císařského Mýtního zákona, císařským velitelem v Mostě vznesené, vyšetřením v místě se nezvratně prokázati nepodařilo.

den 4. Cesta zpět na císařskou silnici a přepadení kostlivci, Boric stále uniká.
Po další celodenní jízdě jsme sež utábořili na úpatí kopce, který den celý se nad naší cestou výhružně tyčil. Hned v době první hlídky jsme zde kostlivci divými přepadeni byli a jen stěží holé života své spasili útěkem. Vybavení mnohé tak v táboře zanecháno bylo a i dva družiny členy my postrádali. Jedním z nich byl trpaslík Bulwa a druhým pak vojín Tom. V davu lítých kostlivců, kterých asi dvě sta se proti nám brali, my dva různé druhy rozpoznali. První, jichž většina byla, byli pomalí a jejich prázdné oču byly temné. Druzí, větší a méně početní měli oči rudým ohněm pekelným planoucí a za námi o mnoho sveřepěji se brali. I zdálo se nám jakoby tito kosltivci ostatní druhy své komandovali.
Zjištění: Pod horou zřejmě množství větší bestií kostlivých nacházeti se může.

den 5. vstup do hory za účelem prošetření spojitosti dějů zvláštních s ostatními zločiny zlosyna Borice a záchrany jednoho z vojáků, kruté boje s nemrtvými bestiemi a zničení zlovolného černého čaroděje. Vojáci Petr a Tom mrtvi, desátník Wlodyslaw, svobodník Roderick a svodník Horowitz zraněni těžce,zbylí vojáci raněni lehce, desátník Trn nezraněn. Večer návrat do Mostu. Podezřelý opět unikl.
Hned po ránu, kdy kostlivci zpět do hory uprchli, my vrátili se do tábora našeho, kde všechno ztracené vybavení nalezeno bylo, ne tak však mrtvá těla druhů našich zmizelých. I vybrali jsme se po stopách kostlivců a nalezli zde vchod do hory a také trpaslíka Bulwu, živého a nezraněného. On kostlivce tím oklamal, že mrtvým se navenek stavěl. Potvrdil, že nebohý Tom byl kostlivci do hory zavlečen. Po krátké poradě velitelů jsme spolu s des. Trnem průzkum Hory podnikli a zde kostlivce nehybné nalezli. Dále pak sál velký byl a v něm kostlivců spousta a i bestie s očima rudě planoucíma, které však vojáci snadno přemohli. Dalším průzkumem jsme odhalili na zdech znaky Vendétské a též zlé hadí znaky okthánské. Když dále jsme postupovali, nehybné kostlivce stínaje, tu objevili jsme další dvá rudooké a i hradbu jakousi o kterou kostlivci s někým lítě bojovali o čemž mnohé kosti tam ležící hovořily. S nadějí, že spojence silné pro náš boj získáme, jsme se k hradbě přiblížili, však ta k překvapení našemu opět kostlivci hájena byla. Ti lišili se od ostatních jednak ošacením a jednak tím, že oči jejich modrým a ne rudým ohněm planuly. I jali jsme se podzemí podrobně zkoumati by nám na naše otázky naléhavé odpovězeno bylo. Hrobka za dveřmi pravými plná kostlivců byla a to jak nepohyblivých tak i bestií s rudýma očima. Tyto bestie rychle zabiti byli, ač nějaká zranění i na naší straně byla. I vstoupili jsme i za dveře levé, znamenímy Okthy označené. zde nás hned přízrak hrozný napadl a nesmrtelným se zdál. Byl černý a ohnilý a oči měl krví nalité, když bušil do soudruhů našich údery mocnými. Ač vojáci ho zle sekali, on nedbal a stále dál bojoval. Strašlivou ranou srazil k zemi svobodníka Rderica a teprve to ho zastavilo, když desátník Wlodyslav mu jeho hlavu uťal. Pak padl na zem, kde ležeti ostal, než zase po cvíli mu hlava přirostla a on znovu povstal a bojovati se jal. Hlava mu tedy byla znovu uťata a desátník Trm jí pak vhodil mezi kostlivce modrooké, kteří ji na malé kousíčky rosekali. I postupovali jsme dále sálem ohromným, který plná´ý kostlivců nehybných byl. Tu uzřeli jsme kostlivců dvé, co rudé oči měli anžto stojí a hlídají kus holé zdi. To se nám jevilo značně podezřelím a desátník Wlodaslav ihned ke zteči zavelel. V tomto boji další z vojáků lehce raněn byl, ale obludy obě zahynuly. Po krátkém průzkumu jsme v místě stráže jejich tajné dveře objevili a bohužel i otevřeli. Z místnosti vyšli hned dvě obludy nemrtvé, ale desátník Wlodyslaw je oba na jednu ránu setnul. Potom třetí vyšel a zatlačil Wladeka stranou. Čtvrtý se objevil a na druhou stranu šel, kde šermovati začal s vojákem, kterému svobotník Horowitz po bok se statečně postavi. Když pak tato bestie hrdinného svobodníka Horowitze k zemi srazila, voják ten hrdinný ji sťal. Na druhé straně desátník Wlodyslav ač zraněn, svého soupeře udolal a v místnosti tak nastal relativní klid. I stahli jsme se do první místnosti, ale o tomto ději moc toho pověděti nevím, neb na pokraji vědomí svého jsem dlel. když opět se mi zrak vyjasnil, já uzřel jsem jak ku mně desátním Trn v čele skupinky kostlivců modrookých kráčí. Na radu jeho odebrali jsme se do místnosti, kde jsem způsobem prazvláštním mága kostlivého vyslechli. I seznali jsme, že stejně jako mi on bojuje proti kostlivcům, jež nekromantovi černému slouží. Na jeho radu jsme se rozhodli, že zlatou truhličku v komnatě za tajnými dveřmi nalezenou, světlu slunečnímu vystavíme. i odebral se desátník Trn včele svých kostlivců pro předmět tento a navrátil se sice s truhličkou, ale i se zástupem nemrtvých bestií za sebou. V panice jsme opustili podzemí a na ústupu tomto o jednoho muže jsme přišli. Venku desátník Trn truhličku bystře otevřel i ozval se táhlý kvil, jak nekromant v ní ukrytý zhynul. Po návratu do podzemí jsme seznali, že všichni nemrtví již sjou opět mrtvími a to je dobře. Ještě jsme nalezli trpaslíka Bulwu, který se venku ukrýval, neboť v podzemí panice propadl jež uprchnout ho donutila. Neboť byl den ještě mladým, odjeli jsme do městečka Most, kde ná v kasárnách ubytovali a i felčara povolali, by nás uzdravil.

den 7 - den 15 léčení v Mostě, Boric stále nedopaden.
V kasárnách v Mostě dlíme a rány své léčíme. Bohužel stav svobodníka Roderica jen nevalně se lepší.

den 15 - 19 Cesta do města Marburgu, Boric stále nedopaden.
Po spojení se skupinou zvláštního vyšetřovatele Navara jsme se do Marburgu brali a nic podstatného cestou nezažili.
Zjištění: Slečna Rana van de Vuglar jest osobou schopnou a též nad míru pohlednou, profesor Šlapátko jest pošuk svému životu často nebezpečný.

den 19 - 20 Vyšetřování ve městě Marburg
Do města jsme ingoknito vstoupili vyšetřováním obratným vyzjistili, že zlotřilec tento, Boric zvaný, se nadevší pochybnost ve statku Podlesní Zátíší zvaném ukrývá. Zjištění: Město Marburg rozličná rozptýlení nabízí, však zločin zde zřejmě jest velice silným.

den 21 Taktická operace v okolí stku Podlesní zátiší, na zajmutí Borice zaměřená.
Obratným taktickým manévrem jsme statek obsadili, však ten bohužel vyhořel. Nové zprávy o Boricivi jsme nezjistili a v lese teď dlíme a rány si lížeme, neb ve městě na nás, zatykač vydán byl.
Zjištění: Ve statku asi Boric nedlel, ale palírnu černou jsme tam uzajistili a její další provoz znemožnili.

dny 22 -27 Vyšetřování ve městě Sylvou trnem a rannou vedené.
V těchto dnech probíhalo ve městě mnoho akcí vyšetřovacích a zbytek družiny zatím v lese ukryt dlel. Vyšetřováním bylo nezvratně prokázáno, že Boric v bordelu U Prdelek se ukrývá a pykle temné kuje. Zjištění: Boric je U Prdelek.

den 28 Sylva v zajetí.
Tento den část družiny do města pronikla by seznali, že do rukou Boricivých des. Trn padl. To Ranna, která ze zajetí uprchla nám sdělila. O život druha svého se strachujíce kroky k jeho osvobození nezbytné jsme činili.
Zjištění: Desátník Sylva jest zajat a Boric stále svoboden.

den 29 Osvobození des. Trna a ukončení vyšetřování ve městě Marburg.
Hnedle jak naši přátelé našli na ulici vyděšenou Ranu, která jim pověděla o Sylvových nesnázích, začali všichni vymýšlet, jak příteli pomoci. Prófa tak dlouho naléhal, až mu Navar povolil napsat oficiální list, který nadšený profesor okamžitě zanesl do vévodovy kanceláře, Svým zjevem a zejména sebevědomím ač trochu zmateným vystupováním tam vzbudil velkou pozornost a dopis se tak ještě večer dostal do rukou vévody.
Mezitím Wladek poslal svobodníka Jana pro zbytek mužstva a tak se do noční akce na záchranu zapojil i zbývající voják a James, který ve strachu o kamarádův život překypoval aktivitou. Navar zašel do výčepu a pokusil se získat nějaké spojení na zlodějskou gildu, ale nepodařilo se mu to, protože zloději byli po smrti Písaříka nedůvěřivý. Rana, která se během času vzpamatovala ze svého otřesného zážitku, vyrazila za „strýčkem“ a ten jí přislíbil pomoc.
Hned jak se ulice města po půlnoci uklidnily vyrazila družina směrem k „Růžovým prdelkám. Jelikož byl jejich majitel i se svým pobočníkem právě na koberečku u vévody, nalezli naši hrdinové obranu v nedbalkách. Boj byl krátký a krvavý a na jeho konci „Prdelky“ vzplanuly. V nastalém zmatku si James hlídkující na ulici všiml, že z hostince patřícího stejnému majiteli jako „Prdeky“ vyrazila skupina čtyř ozbrojenců a vleče někoho s kápí přes hlavu směrem ke Starému hradu. Protože nebyl v dohledu ani Navar a ani Wladek, sledoval James opatrně skupinku a zjistil, že opravdu odvlekli Sylvu do vévodského vězení. James rychle utíkal zpátky k „Prdelkám“, kde zastihl hlídku vévodské armády v čele s velitelem vévodovy osobní stráže. Hjledaly v „Prdelkách“ Sylvu, kterého měli za každou cenu zachránit. Udýchaný James ji m všechno vyklopil a za chvíli už hlídka bušila na bránu věznice. Uvnitř byl nalezen Sylva, živý a jen lehce zraněný …..

Vévoda naše hrdiny pohostil a slušně vyprovodil z města. Neodpustil si ovšem výtku, že císařské síly prováděly utajenou akci na území Severního vévodství a řekl, že o tom zpraví jak velkovévodu v Cremontu tak císařského vyslance při velkovévodově dvoře ....

Závěrečné zjištění: Všecho tedy poměrně dobře dopadlo. Jen ten Boric nám zase utekl ……….

O tom jak jednooký ďábel do města vstoupil a jaké skutky příšerné zde vykonal.

Jednooký ďábel vstoupil do města v čele svých zlotřilých pohůnků dne pátého měsíce třetího roku 1401. V jeho strašlivé tváři se zračila zloba a nestvůrné tělo jeho devatero a půl stopy vysoké bylo. Ďábel procházel ulicemi za ním šel strach. I došel ďábel až k hospodě U Hnátu kde se ubytoval a nocí tucet pak ve městě řádil, v bordelech smilnil a sudy piva hrdlem proléval. Pak byvše povahy neklidné se svým okem krvavým po městě rozhlédl by nějakou zábavu sobě našel. I potkal dvé zlotřilců, hnusného psance a zlotřilého písmáka. Hned jak spolem popili, již se na mord smluvili. Večer jejich zástup bránu prorazil a za světla mnoha pochodní z města koňmo spěchali, by mordovali a pálili a jen hrůzný smích jejich zdáli zněl. I štvali zlotřilci nocí zpěněné koně až ku klidné samotě Podlesní Zátiší zvané dorazili. Zde meče vytasili a Temného povolali. Vše živé bili a nikoho neživili. A když své dílo dokonali tu statek podpálili. Však Temný jim neoplatil krvavou mši neb tak on nečiní. Naopak rozkřikl se na ně, že zla spáchali málo a v strašlivém výbuchu plamenné zloby si je se sebou do horoucích pekel vzal. O čemž pak ráno jen plameny strávená stavení usedlosti svědectví vydati mohla ….

Úryvek z Marburské městské kroniky, zvané též Velká Kniha

Zplozenec pekelný, výše spodobněný, však, byvše ku vědomosti dáno, nezavítal do našeho pokojného města veden pouze silami chaosu, však i na světě tomto on měl přímluvce, jež kroky onoho ďábla směroval. Bylo nám z diskrétních zdrojů sděleno, že zahraniční mocnost kroky jeho naším směrem navedla, by pod zámikou jakéhosi prý úkolu naše město rozvracel, domů pálil a lidí vraždil.
Na místě tomto, nemajíc doposud v rukách stydnoucí mrtvolu zlovolníka onoho, nebylo-lze uvésti dalších důkazů, však jest nad slunce jasnějším, že nejmenovaná mocnost zamýšlí své nenechavé spáry roztahovati směrem naším, čemuž musíme rázné přítrže ukázati. Každé podezřelé individuum, nota bene cize vyhlížející, má býti s neprodlením zadrženo a do paží městských biřiců vydáno.
Taktéže vešlo totiž ve známost, že krom Pekelného Kyklopa v městě své rejdy provozují item další zlosyni a vrazi. Mezi nimi jest nevýznačnější jakás ženština nevšední krásy slující, kteráž však o to černějšího srdce pod svým líbezným zevnějškem ukrývá. Bylo nade vší pochybnost prokázáno, kterak neopatrné mládence po nocí do svých sítí láká, smilstvo a všeliké skutky hovadské na nich páchá item jejich krví sebe prý sytí!
sousedé bděte!

Z pověření rady Městké item Kupecké
Ignác Brk, písmák obecní

Obecní vyhláška města Marburgu z roku 1401