VENDÉTSKÉ CÍSAŘSTVÍ

Osvícená Říše Západu s strážce pravé víry
1400 cl


Vláda : Císař, vševědoucí Jím posvěcený panovník vládne moudře a spravedlivě s podporou senátu, jež nízké problémy lidu zraku Císařovu předkládá.
Senát je volený z význačných osobností privilegovaného stavu, vědoucích a svatých mužů. Jeho 144 členů se obměňuje každým šestým rokem z kandidátů navržených příslušnými kraji, jejichž lid senátor zastupuje.
V případě skonu císaře jsou to právě senátoři, na jejichž bedrech spočívá výběr toho nejvznešenějšího a nejmoudřejšího vládce císařského stolce. Zpravidla volí kandidáta ze svých řad a nezřídka bývá díky moudrosti a respektu císařových blízkých toto postavení dědičné.
Provinciím vládne Guvernér jmenovaný císařem, většinou vybraný z místní nejmocnější šlechty. Toto postavení bývá podle možností dědičné.
Císařská města spravována městskou radou v čele se starostou , jehož jmenuje Guvernér. Ostatní města spravována dle libovůle zakladatelů..
Panovník : Jeho nejsvětější Výsost Zikmund Heliopolský, hrabě Vendétský a baron Cavonnský. Patnáctý to potomek vládnoucí dynastie Rossvanovců z Vendenburku.
Náboženství : ON
Převládající rasa : Lidé (Vendéti 3/5, Toriánci 1/5, Seveřani (Barboss) 1/5 )
Jazyky : Vendetská (Obecná) řeč, v provinciích také jazyk místních obyvatel
Měna : 1 Říšský valoun = 10 grošů = 100 dílů = 1 Zlatý
Počet obyvatel : 1 100 000
Vendetia : 460 000
Cavonia : 340 000
Hiletia : 120 000
Wolfenlund : 100 000
Nortoria : 60 000
Essen : 20 000

Stálá armáda : Tvoří pravidelné posádky měst a hradů, podle potřeby dále povolána branná hotovost k obraně vlastních území složená z ozbrojeného lidu. Posádky v provinciích podléhají generálům.
pěchota : 43 000 (pikenýři 50%, kušiníci 29%, halapartníci 14%, ost. pěchota 7%)
jízda : 18 000 (lehká jízda, 97%, rytíři 3%)
Obecná hotovost : 290 000 (převážně pěchota)

Úroveň vojska :
poznámka
pěchota : dobrá
jízda : průměrná
rytíři : excelentní


Provincie :
Vendetia
počet obyvatel : 460 000
stálá armáda : 16 000
obecná hotovost : 120 100
Srdce císařství. Úrodná země s celou řadou klimaticky příznivých pánví.
Cavonia
počet obyvatel : 340 000
stálá armáda : 7 000
obecná hotovost : 90 000
Cavonnia je velmi úrodný kraj a je obilnicí císařství. Mírné podnebí i obyvatelstvo.
Hilletia
počet obyvatel : 120 000
stálá armáda : 8 000
obecná hotovost : 32 000
Řídce osídlené chladné pláně. Pastevecký kraj obývaný tvrdým horským lidem.
Wolfenlund
počet obyvatel : 100 000
stálá armáda : 14 000
obecná hotovost : 28 000
Wolfenlund je řídce osídleném území, které z 80% tvoří studené lesy. Domorodé obyvatelstvo bylo povražděno během Válek Milénia. Po nástupu Orků ho nahradili Seveřané z kmene Barboss, kteří sem byli vyhnáni ze svých severních sídlišť. Obyvatelstvo je bojovné a k smrti nenávidí Orky. Vendétská část obyvatelstva žije zejména na jihu u hranic s Cavonnem.
Northoria
počet obyvatel : 60 000
stálá armáda : 8 000
obecná hotovost : 20 000
Současná provincie Northoria se rozkládá asi na jedné třetině své minulé rozlohy. Kraj je dnes silně loajální císaři. Jižní část provincie dlouhodobě trpí neustálými pohraničnímy boji s toriánskou Jižní Northorií, která byla dříve její součástí.
Essen
počet obyvatel : 20 000
stálá armáda : 10 000
obecná hotovost : Neexistuje
Nejpozději připojená provincie byla před 400 lety územím pod správou válečných řádů (Templáři a Křižáci). K Císařství byla připojena po Válkách Milénia, kdy řády neměli dostatek prostředků na její obranu. Většinu území tvoří chladné pláně strážené mocnými hrady. Teplejší klima má hlavně oblast kolem města Pont. Civilní obyvatelstvo žije buď ve městech a nebo při jižních hranicích se Severním vévodstvím a Hilletií..


Místa a sídla :
Města :
Heliopolis plán města
opevnění : 5
posádka : 1 500
obyvatelé : 30 000
Středisko provincie Vendetia, a sídelní město císaře. Postaven na císařův rozkaz v letech 430 – 480 c.l. uprostřed klimaticky příznivé pánve severní Vendécie, na východním svahu. Rozlehlé, dvěmi pásy hradeb obehnané město. V palácovém komplexu vstup pouze na propustku.
Argonea
opevnění : 4
posádka : 1 450
obyvatelé : 35 000
Největší přístav říše křižovatka obchodu a námořní dopravy. Ve městě žije obyvatelstvo mnoha ras a město je pověstné rozsáhlými zločineckými organizacemi.
Borograd
opevnění : 3
posádka : 1 000
obyvatelé : 6 000
Bývalé hlavní město provincie Nothoria. V době, kdy Northorie byla nezávislým královstvím, byl Borograd jeho hlavním městem. Dnes je město pobořeno neustálými boji a z velké části opuštěno.
Cavon
opevnění : 2
posádka : 800
obyvatelé : 25 000
Středisko provincie Cavonia. Výstavní a rozlehlé město. Největšího rozkvětu dosáhlo za vlády barbarosse du Cavon.
Dubina
opevnění : 3
posádka : 200 pěšáků
obyvatelé : 5 000
Město uprostřed rozsáhlých lesů, centrum okolního panství. Zisk založen hlavně na okolních dřevařských vesničkách a vývozu dřevěného uhlí. Těží z pozice na rozhraní Hilétie a Nortorie.
Eden
opevnění : 5 (citadela 8)
posádka : 500
obyvatelé : 5 000
Silně opevněné město na severní hranici Hilétie. Město bylo dlouho pusté a tvrdilo se o něm, že je prokleté. Po válkách milénia bylo město obnoveno a znovu osídleno. Okolní kraj je poměrně úrodný a je znám chovem vytrvalých a odolných koní. Z tohoto kraje pochází i speciálně šlechtění křižáčtí váleční oři.
Essen
opevnění : 7
posádka : 3 000
obyvatelé : 6 000
Silně opevněné vojenské město. Středisko provincie Essen a sídlo guvernéra.
Haidberg plán města
opevnění : 3
posádka : 300
obyvatelé : 5 000
Menší město ve Vendécii. Ve městě je velký klášter Kapitulníků se špitálem. Místní léčitelé jsou specialisty na léčení otrav.
Most plán města
opevnění : 2
posádka : 80
obyvatelé : 1 000
Městečko ležící na řece Bystrá. Ve městě je dřevěný most, který je jedinou oficiální cestou přes tuto divokou řeku s hlubokým kamenným korytem. několik mil proti proudu leží osada zvaná Starý Most. Je to malá vesnice s pochybnou pověstí. Nedaleko ní se nacházejí zbytky kamenného mostu přes Bystrou, který byl zničen během válek milénia.
Nový Borograd
opevnění : 4
posádka : 800
obyvatelé : 7 000
Město založené v roce 1001 vendétskými uprchlíky z Borogradu. Nepříliš významné město je současným hlavním městem provincie Northoria a sídlem guvernéra. Současným guvernérem je sir Grolah z Borogradu.
Pont
opevnění : 7
posádka : 2 000
obyvatelé : 4 000
Vojenské město na východě provincie Essen. Bývalé středisko templářského guvernátu Pont. Ve městě převažuje vliv Toriánců a je zde templářská komenda.
Salamis
opevnění : 2
posádka : 100
obyvatelé : 5 500
Obchodní centrum na severních hranicích říše. Mísí se zde mnoho kultur a lidé zde jsou velmi tolerantní co se týká náboženství. Ve městě je komenda Křižáků i komenda Templářů. Většina obyvatel jsou obchodníci.
Skalberg plán města
opevnění : 6
posádka : 1 000
obyvatelé : 9 000
Středisko provincie Wolfenlund leží v řídce osídleném území, které z 80% tvoří studené lesy. Ve městě vzorně funguje policie, zvaná zde Hlídka.
Temná Hora
opevnění : 2 - palisáda s příkopem, 4 - nedaleký hrádek
posádka : 100 pěšáků
obyvatelé : 500
Menší město na hranici severní Vendécie, několik dřevařských vesniček, málo prosperujících dolů, hlavním účelem městečka je kontrola důležitého průsmyku na cestě do vévodství.
Tralberg
opevnění : 8
posádka : 3 000
obyvatelé : 5 000
Hraniční město se silnou posádkou. Velký vliv křižáků a templářů. Kupecké centrum pro karavany zásobující císařskou armádu rozloženou podél hranic s Orcigradem.
Tyros
opevnění : 4
posádka : 1 200
obyvatelé : 30 000
Přístavní město v deltě řeky Cavon. Založeno v roce 1100 cl. jako protiváha nedalékého přístavu Argonea. Město zažilo bouřlivý rozkvět a dnes je velmi rušné a bohaté. Ve městě je silná zlodějská a pašerácká gilda, která nenávidí své konkurenty z Argonei.
Vendenburg
opevnění : 6
posádka : 800
obyvatelé : 15 000
Město ležící ve středu provincie Vendetia bylo až do vpádu Toriánců sídelní město císařství. Nyní pevnostní město – citadela a se 2 hrady.
Weissburk
opevnění : 3
posádka : 10 (biřici) + 50 LP (domobrana)
obyvatelé : 300
Malé městečko které leží na křižovatce obchodních cest. Městečko je přestupní stanicí mezi severem a Vévodstvími, někdy je dokonce zahrnováno do jejich území. Městečku defacto vládne pán blízkého stejnojmenného hradu. V městečku jsou dvě hospody a neexistuje tu žádná zlodějská gilda. Městečko je známé svojí keramikou, která se dělá z vysoce kvalitní hlíny, kterou obyvatelé těží v nedalekém dolu.
Windemark
opevnění : 5
posádka : 700
obyvatelé : 11 000
Středisko provincie Hilletia.
Zadní Vlkov
opevnění : 1 - kůlová palisáda
posádka : 30 zbrojnošů
obyvatelé : 300
Velká vesnice či menší město kdesi v jižní části Cavonnu. Významné jedině tím, že blízký hrádek Tišina slouží jako soukromé sídlo Cavonnského místodržícího.
Hrady :
Arqa
opevnění : 9 (vnitřní hrad 10)
posádka : 500
Mohutná templářská citadela střeží jižní stranu Severního průsmyku. Je posledním hradem pod kontrolou templářů na severní hranici civilizovaného světa. Vnitřní hrad je pevností sám o sobě a je od vnějšího opevnění oddělen hlubokým příkopem, který byl za strašných obětí vylámán v pevné skále.
Beaufort
opevnění : 9
posádka : 400
Mohutně opevněná křižácká pevnost na okraji Krvavé Pláně. Jedinou slabinou je její poloha v rovinaté krajině, kterou částečně eliminuje hluboký hradní příkop.
Kamenný Dvůr
opevnění : 3
posádka : 15
Kamenný hrádek severně od Heliopolisu.
Kerak
opevnění : 10 (tři prstence hradeb vyztužených mocnými baštami)
posádka : 500
Největší křižácká pevnost. Někdy bývá označována za nejpevnější hrad známého světa. Říká se o ní, že není dobytná jinak než zradou.
Lydda
opevnění : 9 (dvojvěžový hrad na skalnatém ostrohu)
posádka : 350
Osamělá Lydda je nejsevernější křižáckou pevností. Hrad je ztracen uprostřed mrazivých plání na samém okraji známého světa. Křižáčtí rytíři jsou do tohoto hradu většinou posíláni za trest.
Monfort
opevnění : 8
posádka : 350 (jízda a rytíři)
Pevný hrad na hranicích vévodství. Jeho posádka často zasahuje proti loupeživým tlupám nelidí a proto se posádka skládá výhradně z jízdy. Pro svojí polohu oblíbené místo služby.
Petra
opevnění : 10
posádka : 350
Petra je mohutně opevněná pevnost na vrcholu strmého kopce. Pevnost původně vybudovali Křižáci a dále ji vylepšili Templáři, na které přešla výměnou za jejich hrad Kerak. Templáři přistavěli zejména další prstenec hradeb, příkop a mohutně opevněné brány. V hoře pod hradem se údajně nalézají rozsáhlé podzemní prostory s krápníkovou výzdobou. Hrad císař od templářů odkoupil v roce 1021 cl. údajně za 100 000 zlatých, ale dle platné smlouvy je tu stále posádkou 100 templářských rytířů.
Tišina
opevnění : 3
posádka : 20 - 70
Ospalé letní sídlo Cavonského místodržícího, probouzí se pouze po dobu jeho návštěv, kdy se do jeho dvou paláců musí směstnat až 70 lidí.
Weissburk
opevnění : 6
posádka : 75 (25 lukostřelci, 25 pěchota, 25 lehká jízda)
Středně velký hrad postavený na nízkém návrší. Na úpatí návrší je postaveno malé městečko téhož jména.

Místa : Důlní Bor
Dříve podhorské městečko s cca 500 lidmi, Po jejich příklonu k uctívání Temného byli obyvatelé potrestání božím trestem, od té doby je na místě města malebné jezero, kde bývá podle zpráv svědků slyšet nářek zbloudilých duší.
Hora
Osamělý kopec podivného tvaru. Na jeho úpatí se nachází kamenný portál popsaný prastarými runami. Dle pověsti spí v Hoře vojsko, které vyjde ven až bude Císařství nejhůře.
Rudá Tvrz
Opevnění - 2. Tvrz se nalézá 1 den cesty od města Salamis v horách. Původní účel byl strážit cestu přes průsmyky před nájezdy barbarů. Před cca 200 lety byla tvrz dobyta a vypleněna. Všichni obránci byli zabiti do jednoho. Po této strašné bitvě dostala tvrz svoje jméno. V ten strašný den byla krev obránců všude po stěnách, až to vypadalo, že je nabarvena na červeno. Krátce poté se ve tvrzi usadilo zlo. Několik desítek nemrtvých začalo sužovat okolí. Prapředek dnešního vévody Galgard Statečný zorganizoval trestnou výpravu, která vymítila zlo ve tvrzi do základů. Od té doby se tvrz nepoužívá a je opuštěná, ale její jméno na paměť té strašné události zůstalo Rudá.
Wood Hill
Malé opatství poblíž Dubiny. V jeho zdech působila klášterní škola pro bohaté kupecké a šlechtické synky. Po objevení faktu, že se mniši přiklonili k uctívání Temného, bylo opatství několika hrdinů vyčištěno (Proslýchá se, že na místě působili mysteriózní Poutnící měsíčního třpytu). V současnosti církev pracuje na obnově opatství, ale okolní vesničané tomu nejsou příliš nakloněni.
Ztracená Lhota
Vesnice v Cavonu. Není ničím zajímavá, snad jen tím, že nedaleko ní stojí opuštěná věž, kterou snad zbudoval nějaký mág.


Historické texty : Kapitoly z historie Západní Říše Západní Říše v roce 1000 cl.