VENDÉTSKÉ CÍSAŘSTVÍ

Osvícená Říše Západu
1000 cl


Vláda : Císař, vševědoucí Jím posvěcený panovník vládne moudře a spravedlivě s podporou senátu, jež nízké problémy lidu zraku Císařovu předkládá.
Senát je volený z význačných osobností privilegovaného stavu, vědoucích a svatých mužů. Jeho 144 členů se obměňuje každým šestým rokem z kandidátů navržených příslušnými kraji, jejichž lid senátor zastupuje.
V případě skonu císaře jsou to právě senátoři, na jejichž bedrech spočívá výběr toho nejvznešenějšího a nejmoudřejšího vládce císařského stolce. Zpravidla volí kandidáta ze svých řad a nezřídka bývá díky moudrosti a respektu císařových blízkých toto postavení dědičné.
Provinciím vládne Guvernér jmenovaný císařem, většinou vybraný z místní nejmocnější šlechty. Toto postavení bývá podle možností dědičné.
Císařská města spravována městskou radou v čele se starostou , jehož jmenuje Guvernér. Ostatní města spravována dle libovůle zakladatelů ( šlechty, mágů,).
Panovník : Jeho milost, Sir Albrecht Rossvan z Vendenburku, řečený Sjednotitel, Císař osvícené Říše Západu, a strážce koruny. Sedmý potomek vládnoucí dynastie Rossvanovců z Vendenburku.
Náboženství : ON
Převládající rasa : Lidé (Vendéti 4/5, Toriánci 1/5 )
Jazyky : Vendetská (Obecná) řeč, v provinciích také jazyk místních obyvatel
Měna : 1 Říšský valoun = 10 grošů = 100 dílů = 1 Zlatý
Počet obyvatel : 794 000
Vendetia : 271 000
Cavonia : 217 000
Hiletia : 98 000
Wolfenlund : 87 000
Nortoria : 125 000

Stálá armáda : Tvoří pravidelné posádky měst a hradů, podle potřeby dále povolána branná hotovost k obraně vlastních území složená z ozbrojeného lidu. Posádky v provinciích podléhají generálům.
pěchota : 33 600 (pikenýři 50%, kušiníci 29%, halapartníci 14%, ost. pěchota 7%)
jízda : 14 400 (lehká jízda, 97%, rytíři 3%)
Obecná hotovost : 219 000 (převážně pěchota)

Úroveň vojska :
poznámka
pěchota : dobrá
jízda : průměrná
rytíři : excelentní


Provincie :
Vendetia
počet obyvatel : 271 000
stálá armáda : 14 900
obecná hotovost : 76 100
Srdce císařství. Úrodná země s celou řadou klimaticky příznivých pánví.
Cavonia
počet obyvatel : 217 000
stálá armáda : 11 900
obecná hotovost : 60 100
Cavonnia je velmi úrodný kraj a je obilnicí císařství. Mírné podnebí i obyvatelstvo.
Hilletia
počet obyvatel : 98 000
stálá armáda : 17 400
obecná hotovost : 24 600
Řídce osídlené chladné pláně. Pastevecký kraj obývaný tvrdým horským lidem.
Wolfenlund
počet obyvatel : 83 000
stálá armáda : 6 900
obecná hotovost : 23 100
Wolfenlund je řídce osídleném území, které z 80% tvoří studené lesy. Domorodé obyvatelstvo se převážně věnuje práci s kovy. Rebelské obyvatelstvo s vlivem severských národů. Časté vpády seveřanů zejména po řece od pobřeží.
Northoria
počet obyvatel : 125 000
stálá armáda : 6 900
obecná hotovost : 35 100
Northoria je lesnatý kraj hornatého charakteru. Známé jsou zejména její nerostné suroviny a těžba dřeva. Lidé jsou přímí, hrdí a pracovití. Nedávno připojená provincie. Občasné nepokoje.


Místa a sídla :
Města :
Heliopolis plán města
opevnění : 5
posádka : 1 018
obyvatelé : 18 500
Středisko provincie Vendetia, a sídelní město císaře. Postaven na císařův rozkaz v letech 430 – 480 c.l. uprostřed klimaticky příznivé pánve severní Vendécie, na východním svahu. Rozlehlé, dvěmi pásy hradeb obehnané město. V palácovém komplexu vstup pouze na propustku.
Argonea
opevnění : 4
posádka : 1 450
obyvatelé : 25 000
Největší přístav říše křižovatka obchodu a námořní dopravy. Ve městě žije obyvatelstvo mnoha ras a město je pověstné rozsáhlými zločineckými organizacemi.
Borograd
opevnění : 5
posádka : 676
obyvatelé : 12 300
Středisko provincie Nothoria. V době, kdy Northorie byla nezávislým královstvím, byl Borograd jeho hlavním městem.
Cavon
opevnění : 2
posádka : 962
obyvatelé : 17 500
Středisko provincie Cavonia.
Dubina
opevnění : 3
posádka : 200 pěšáků
obyvatelé : 4 000
Město uprostřed rozsáhlých lesů, centrum okolního panství. Zisk založen hlavně na okolních dřevařských vesničkách a vývozu dřevěného uhlí. Těží z pozice na rozhraní Hilétie a Nortorie.
Haidberg
opevnění : 3
posádka : 300
obyvatelé : 3 500
Menší město ve Vendécii. Ve městě je velký klášter Kapitulníků se špitálem. Místní léčitelé jsou specialisty na léčení otrav.
Most
opevnění : 1
posádka : 20
obyvatelé : 500
Městečko které vzniklo u kamenného mostu přes řeku Bystrá.
Rájec
opevnění : 1
posádka : 100 (domobrana převážně lučištníci)
obyvatelé : 300
Drsné podhorské městečko obývané převážně dřevaři a lovci. Ve městě "žije" přítel družiny sira Beviera, hospodský Regis, kterému patří výstavný hostinez "U zlomeného kola". V tomto městě je také takzvaný První chrám Jeho.
Salamis
opevnění : 1
posádka : 50
obyvatelé : 4 200
Obchodní centrum na severních hranicích říše. Mísí se zde mnoho kultur a lidé zde jsou velmi tolerantní co se týká náboženství. Ve městě je komenda Křižáků i komenda Templářů. Většina obyvatel jsou obchodníci. Dobrý známý sira Beviera je bohatý obchodník Karken, kterému sir Bevier zachránil dceru. Dále zde přebývá slovutný mág Achilleus, který je uznávaným (ale drahým) odborníkem na kletby.
Skalberg plán města
opevnění : 6
posádka : 700
obyvatelé : 6 900
Středisko provincie Wolfenlund leží v řídce osídleném území, které z 80% tvoří studené lesy.
Skalice
opevnění : 4 (kamenné hradby a příkop)
posádka : 200
obyvatelé : 4 500
Menší město na jihu Northorie.
Temná Hora
opevnění : 2 - palisáda s příkopem, 4 - nedaleký hrádek
posádka : 100 pěšáků
obyvatelé : 300
Menší město na hranici severní Vendécie, několik dřevařských vesniček, málo prosperujících dolů, hlavním účelem městečka je kontrola důležitého průsmyku na cestě do vévodství.
Tralberg
opevnění : 8
posádka : 1 200
obyvatelé : 2 000
Hraniční město se silnou posádkou. Velký vliv křižáků a templářů. Kupecké centrum pro karavany směřující k severu. Vzniklo nepodložené podezření, že křižácká posádka ve městě pašuje na sever magické lektvary. Templář, který vyslovil podezření se odvolával na kontakt s bardem, který o pašování zpíval opilý v jedné z Wolfenlundkých hospod. Templáři vyvozují, že do pašování musí být namočen vlivný syn Cavonského pána, který po incidentu upadl v křižáckém řádu do nemilosti. V diplomatických kruzích okolo císaře se šušká o tom, že křižáci dokonce najali vražednou dvojici Zantera Dvě tváře a Salu Královnu, aby celou ostudu okolo syna Cavonského pána vyřešili. Poblíž města se potulují různě velké a velmi nebezpečné skupiny goblinů a koboltů. Tvrdí se, že v blízké oblasti kolem města operuje tlupa vedená dunem Belemorem.
Vendenburg
opevnění : 6
posádka : 627
obyvatelé : 11 400
Město ležící ve středu provincie Vendetia bylo až do vpádu Toriánců sídelní město císařství. Nyní pevnostní město – citadela a se 2 hrady.
Windemark
opevnění : 5
posádka : 510
obyvatelé : 8 500
Středisko provincie Hilletia.
Zadní Vlkov
opevnění : 1 - kůlová palisáda
posádka : 30 zbrojnošů
obyvatelé : 280
Velká vesnice či menší město kdesi v jižní části Cavonnu. Významné jedině tím, že blízký hrádek Tišina slouží jako soukromé sídlo Cavonnského místodržícího.
Hrady :
Kamenný Dvůr
opevnění : 3
posádka : 15
Kamenný hrádek severně od Heliopolisu.
Tišina
opevnění : 3
posádka : 20 - 70
Ospalé letní sídlo Cavonského místodržícího, probouzí se pouze po dobu jeho návštěv, kdy se do jeho dvou paláců musí směstnat až 70 lidí.

Místa : Důlní Bor
Dříve podhorské městečko s cca 500 lidmi, Po jejich příklonu k uctívání Temného byli obyvatelé potrestání božím trestem, od té doby je na místě města malebné jezero, kde bývá podle zpráv svědků slyšet nářek zbloudilých duší.
Eden
Trosky kdysi rozlehlého města na severu Hiletie, kterému dominovala mohutná citadela. Ještě dnes má Eden opevnění na úrovni 3. V tomto místě se družina sira Beviera setkala s prokletým obřím kostlivcem Kobaltem, kterého vysvobodila z jeho kletby. Ve zřícenině citadely byl ukryt jeden z nejmocnějších mečů Starého světa, strašný Válečník.
Hora
Osamělý kopec podivného tvaru. Na jeho úpatí se nachází kamenný portál popsaný prastarými runami. Dle pověsti spí v Hoře vojsko, které vyjde ven až bude Císařství nejhůře.
Rudá Tvrz
Opevnění - 2. Tvrz se nalézá 1 den cesty od města Salamis v horách. Původní účel byl strážit cestu přes průsmyky před nájezdy barbarů. Před cca 200 lety byla tvrz dobyta a vypleněna. Všichni obránci byli zabiti do jednoho. Po této strašné bitvě dostala tvrz svoje jméno. V ten strašný den byla krev obránců všude po stěnách, až to vypadalo, že je nabarvena na červeno. Krátce poté se ve tvrzi usadilo zlo. Několik desítek nemrtvých začalo sužovat okolí. Prapředek dnešního vévody Galgard Statečný zorganizoval trestnou výpravu, která vymítila zlo ve tvrzi do základů. Od té doby se tvrz nepoužívá a je opuštěná, ale její jméno na paměť té strašné události zůstalo Rudá.
Wood Hill
Malé opatství poblíž Dubiny. V jeho zdech působila klášterní škola pro bohaté kupecké a šlechtické synky. Po objevení faktu, že se mniši přiklonili k uctívání Temného, bylo opatství několika hrdinů vyčištěno (Proslýchá se, že na místě působili mysteriózní Poutnící měsíčního třpytu). V současnosti církev pracuje na obnově opatství, ale okolní vesničané tomu nejsou příliš nakloněni.
Ztracená Lhota
Vesnice v Cavonu. Není ničím zajímavá, snad jen tím, že nedaleko ní stojí opuštěná věž, kterou snad zbudoval nějaký mág.


Historické texty : Kapitoly z historie Západní Říše